ویژگی‌های نارتب : یک تبلت خوب و ارزان و مناسب برای کودکان

آموزش / سواد رسانه‌ای / خانواده خوب دیجیتالی

از نارتب چه می‌دانید؟

نارتب ارائه دهنده یک تبلت خوب و ارزان ، مناسب برای کودکان است که همانند دیگر تبلت ها علاوه بر ویژگی‌های فنی مانند سایز صفحه نمایش، حافظه‌ داخلی، کیفیت دوربین، نوع پردازشگر و دیگر امکانات، چند ویژگی منحصر به فرد را شامل می‌شود. این ویژگی‌های منحصر به فرد نارتب، این دستگاه را از سایر تبلت‌ ها متمایز و آن را تبدیل به تبلت مخصوص کودک و نوجوان کرده است. این ویژگی‌ها مختص تبلت خوب و ارزان نارتب بوده و تبلت‌های دیگر از این قابلیت‌ها برخوردار نیستند. نارتب از چهار ابزار و نرم‌افزار بسیار ویژه در ساختار دستگاه‌های خود استفاده کرده است. در ادامه به این چهار ابزار منحصر به فرد اشاره خواهد شد.

۱- مدیریت تبلت

در تبلت خوب و ارزان نارتب با ابزار “مدیریت تبلت” می‌توانید با توجه به سن و نیازهای فرزندانتان، حساب‌های کاربری مجزا و با قوانین و محدودیت‌های متفاوت ایجاد کنید. این ابزار امکان ساختن چند حساب کاربری مجزا را به شما می‌دهد. هنگامی که حساب کاربری مورد نظر خود را ساختید، در این ابزار ۶  برنامه طراحی شده است که هر یک وظیفه‌ای را بر عهده دارند.

تبلت خوب و ارزان - مدیریت تبلت

این برنامه‌ها به ترتیب به شرح زیر هستند:

  • با استفاده از برنامه‌ “مجوزها”، می‌توانید مجوزهای لازم برای دسترسی کاربر به خدمات تبلت، مانند دسترسی به وای فای، بلوتوث، نصب برنامه و غیره را اعمال کنید. با توجه به سن فرزند خود و صلاحدید شخصی، از این طریق می‌توانید تعیین کنید که فرزند شما تا چه حد می‌تواند به تنظیمات تبلت دسترسی داشته باشد.
  • قابلیت‌ها و توانایی‌های فرزند شما چه هستند؟ بهتر است از چه برنامه‌هایی استفاده کند تا علاوه بر سرگرم بودن، پیشرفت قابل توجهی داشته باشد؟ از طریق نرم افزار “برنامه ها” در قسمت “مدیریت تبلت”، مشخص می‌کنید که کاربر از کدام برنامه‌ها استفاده کند و کدام برنامه‌ها برای او غیر قابل دسترسی باشد.
  • در قسمت “زمانبندی” این تبلت خوب و ارزان ، می‌توانید برای هر کاربر، ساعات مجاز برای استفاده از تبلت را مشخص کنید. برای مثال، دسترسی به تبلت را برای کودکان در ساعاتی از روز و یا شب محدود می‌کنید تا به جای بازی کردن با تبلت، به کارهای دیگرشان نیز رسیدگی کنند.
  • در این تبلت خوب و ارزان ، در قسمت “گزارش ها” می‌توانید گزارش کلی یا گزارش استفاده از یک برنامه‌ مشخص را به صورت جدول و یا نمودار مشاهده کنید. همچنین برای هر چیزی می‌توانید یک فرآیند را تحت عنوان گزارش پیگیری و ثبت کنید. برای مثال، گزارش دروس فرزندتان، نقاط ضعف و قوت او و همچنین میزان پیشرفت او را در این قسمت به ثبت رسانده و پیگیری کنید.
  • با استفاده از “مدیریت سایت” تعیین می‌کنید که فرزند شما اجازه‌ استفاده از چه نوع سایت‌هایی را دارد.
  • با استفاده از گزینه‌ “مدیریت شماره” در تبلت نارتب، می‌توانید برای ارسال پیامک و برقراری تماس، محدودیت ‌هایی اعمال کنید. در بخش “مدیریت شماره” می‌توانید برای هر کاربر لیست مخاطب ایجاد و برای هر کدام مجوز تماس یا ارسال پیامک را صادر کنید.

۲- نارکِت

نارکِت یک فروشگاه بسیار قوی در خصوص جستجو و نصب نرم افزارهای مختص تبلت کودکان و نوجوانان است. نارکِت برنامه‌ایست که برای تبلت خوب و ارزان نارتب طراحی شده است. این فروشگاه شامل انواع برنامه‌های آموزشی، سرگرمی، بازی، کتاب‌های الکترونیکی و غیره می‌باشد. شما می‌توانید با استفاده از این فروشگاه و با توجه به نیازهای کودک و نوجوان خود، نرم افزارهای مناسب سن آن‌ها را دانلود، نصب و استفاده نمایید.

تبلت خوب و ارزان - مدیریت تبلت

۳- نرم افزار LabCamera

نرم‌افـزار LabCamera یـک برنامـه وب‌کـم محـور، بـرای انجـام آزمایش‌هـا و مشـاهدات علمـی وثبـت داده‌هـای آزمایشـگاهی در تبلت خوب و ارزان نارتب ا‌سـت. LabCamera به دانش‌آموزان وآموزگاران این امکان را می‌دهد تا در مدرسه و یا منزل، آزمایش‌های علمی و اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی را با استفاده از تبلت انجام دهند. این نرم‌افزار ۷ ابزار مختلف دارد که کار با آنها بسیار آسان و جذاب است. دانش‌آمـوزان می‌تواننـد از ایـن نرم‌افـزار، هـم بـه عنـوان ابزار کمک آموزشـی و درسـی و هم بـه عنـوان ابـزاری بـرای کشف پدیده‌هـای پیرامـون بهـره بگیرنـد. آمـوزگاران و مربیـان نیز می‌تواننـد از آن بـرای آمـوزش بهتـر مفاهیـم علـوم و آزمایش‌هـا اسـتفاده کنند. Labcamera بطـور حتـم کنجـکاوی کـودک را در مـورد جهـان پیرامـون تحریـک می‌کنـد و خلاقیـت او را بـرای اکتشـاف جهـان شـکوفا خواهـد کرد.

تبلت خوب و ارزان - labcamera

میکروسکوپ

 “میکروسـکوپ” ابـزاری عالـی در تبلت خوب و ارزان نارتب است که برای اندازه‌گیـری بوده و بـا آن می‌تـوان به راحتـی فاصله، انـدازه، زاویـه و مسـاحت را محاسبه کـرد. ابزاری بسـیار کاربـردی برای آموختن تناسـب، روش‌هـای اندازه‌گیـری و انجـام پروژه‌هـای محیطی. از ایـن ابـزار می‌توانیـد هـم بـرای اندازه‌گیـری اجسـام بزرگـی ماننـد سـاختمان‌ها، درخت‌ها و پل‌هـا اسـتفاده کنیـد و هـم بـرای اجسـام و ذرات کوچـک ماننـد دانه‌هـای کریسـتال، بلورهای برف‌، سلول‌های ‌پوست و …. برای این کار می‌توانید هم از وب‌کم استفاده کنید و هم از عکس‌هایی که قبلا گرفته شده است.

موشن‌کم (دوربین حساس به حرکت)

 بـا ابـزار “موشـن‌کم” می‌توانید تصاویـر جذابـی از فعالیت حیوانـات و یا پدیده‌هـای اطراف را در تبلت خوب و ارزان نارتب ثبـت کنید. ابـزار موشـن‌کم، بـه حرکت اجسـام حسـاس اسـت بطوری کـه اگر جسـمی در فضـای جلوی دوربیـن حرکـت کنـد، آن را تشـخیص می‌دهـد و شـروع بـه ضبـط تصاویـر می‌کنـد و ایـن امـکان را بـه شـما می‌دهـد تـا بتوانیـد بـه راحتـی از پدیده‌هـا و فعالیت‌هـای کمیـاب در طبیعـت تصویربـرداری کنید. بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار (کـه دقیقـا ماننـد دوربین‌هـای حسـاس بـه حرکـت کار می‌کنـد(  تنهـا کافیسـت محـدوده‌ منطقـه مـورد نظـر را روی صفحـه‌ نمایـش انتخاب و سـپس میزان حساسـیت بـه حرکـت رامشـخص کنیـد. در آخـر دکمـه ضبـط را فشـار دهیـد تـا هـر زمان جسـمی داخـل کادر حرکـت کـرد، دسـتگاه بلافاصلـه شـروع بـه ضبـط ‌کند.

سینماتیک (علم اجسام متحرک)

 بـا ابـزار سـینماتیک، قادر خواهید بود مشـخصات حرکـت عمودی و افقی (جابجایی، سـرعت و شـتاب) یـک یا چند شـی را به طـور همزمان دنبـال کنید. سـینماتیک بـه طـور همزمـان می‌تواند ۳ شـی را دنبال کند و بـا این امکان می‌توانید شـاهد تجربه سـینماتیک پیچیده‌‌تری باشـید.

تایم‌ لپس یا Time laps

در طبیعـت یکسـری از فرآیند‌هـا، سـرعت کمـی دارنـد، ماننـد شـکل‌گیری و حرکـت ابر، ذوب شدن یخ‌، رشد گیاه و…، نرم‌فزار LabCamera، برای مشاهده و درک بهتر اینگونه فرآیند‌های کم‌سرعت، ابزاری به نام “تایم‌ لپس” را طراحی کرده است. تایـم‌ لپـس، عکس‌هایـی بـا فواصـل زمانـی منظـم می‌گیرد و با پشـت سـرهم قـرار دادن‌ آنهـا، یـک ویدیـو پیوسـته می‌سـازد. در این ویدیو می‌توانید بـه راحتـی فرآیندهای کم‌سـرعت را مشـاهده کنید.

چالش نمودار و گراف

 اگـر قصـد داریـد بـا نمودارهـا و گراف‌های حرکتی آشـنا شـوید و می‌خواهید ایـن آموزش به گونـه‌ای، بـا بازی نیز همراه باشـد، بهترین انتخـاب، کار با ابـزار چالش نمودار و گراف اسـت.  یـک منحنـی انتخـاب کنید، یک نشـانه‌ یا شـی رنگـی را بردارید و دکمـه شـروع را بزنید. تنها کافیسـت کـه بـه گونـه‌ای شـی رنگـی را حرکت دهیـد که منطبـق با منحنی باشـد. نمـودار و گـراف حرکتی رسـم شـده، شـما را شـگفت‌زده خواهد کرد!  ابزار چالش گراف بیشتر مناسب دانش‌آموزانی است که به طریقی با نمودار و گراف سر و کار دارند، ابزاری ایده‌آل برای یادگیری درس همراه با حرکت و پویایی و ایجاد رقابت.

ابـزار ردیاب

“ردیـاب”، قابلیتـی جـذاب و جالـب بـرای شناسـایی و ردیابـی مسـیر و الگـوی حرکتی اجسـام متحرک مانند وسایل نقلیه و جانداران اسـت. “ردیـاب” بـا نمایـش نقشـه مسـیر حرکتـی و یـا تصاویـر حرارتـی، ایـن امـکان را بـه شـما می‌دهـد کـه الگـوی حرکتـی اشـیا یـا حیوانـات متحـرک را دنبـال کنیـد . ردیـاب عملا یک نقشـه تراکم حرکت اسـت. هر چـه حرکات بیشـتری رخ بدهد، مسـیر‌های دنبالـه‌دار رنگی بیشـتری روی صفحه نمایان می‌شـود.

ثبت کننده جهانی

بـا دوربیـن تبلـت، اطلاعات هـر وسـیله اندازه‌گیـری دیجیتالـی، عقربـه‌ای و یـا نمایشـگر مایعـات را ثبـت کنیـد. شما می‌توانید به جای خرید تجهیزات اندازه‌گیری گران‌ قیمت که به کامپیوتر وصل می‌شوند، از همان دستگاه‌های قدیمی عقربه‌ای و یا دیجیتالی (ولت ‌متر، مانومتر، دماسنج و …) استفاده و در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید. “ثبت‌کننـده جهانـی” بـه صـورت همزمـان می‌تواند تـا ۲ وسـیله اندازه‌گیری را دنبـال کند که ایـن قابلیـت، دانش‌آمـوزان را قادر می‌سـازد بـه راحتی آزمایش‌هـای تطبیقی انجـام دهند.

آنتی ویروس Bitdefender Security

تبلت خوب و ارزان نارتب تنها تبلتی است که این آنتی ویروس را با لیسانس رایگان یک ساله بر روی خود دارد. امنیت تبلت از جمله مواردیست که باید در مقابل داده‌هایی که از دستگاه‌های خروجی نظیر فلش مموری، کامپیوتر و غیره و نیز اطلاعاتی که با اینترنت گردی در وبسایت‌های مختلف وارد تبلت می‌شود، آن را حفظ کرد. یک آنتی ویروس خوب نظیر بیت دیفندر می‌تواند دستگاه تبلت شما را در مقابل ویروس‌ها و بد افزارهای مختلف حفظ کرده و ایمن نگه دارد.

تبلت خوب و ارزان - bitdefender