موزابوک معلمان
موزابوک ابزارهای تدریس خود را با تصاویر توضیحی متنوع، انیمیشن و امکانات جالب ارائه می دهد. محتوای تعاملی جذاب و توسعه مهارت درون برنامه ای، نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی و تصویری، انگیزه و علاقه دانش آموزان را برای دستیابی به دانش بالا می برد.
مجوز خرید- برای معلمان
موزاییکموزاییکموزاییکموزاییکموزاییک
برای معلمان- برای نمایش در کلاس و آماده سازی در خانه

Mozaik TEACHER

یک مجوز کاربر که به یک معلم اجازه می دهد از موزابوک و موزاوب در چند دستگاه استفاده می کند دسترسی کامل به محتوای تعاملی (صحنه های سه بعدی و آموزشی) و برنامه های آموزشی در موزابوک و موزاوب

بیشتر بدانید

تعداد
مجوز خرید- برای دانش آموزان
موزاییکموزاییکموزاییکموزاییکموزاییک
موزابوک دانش آموز
موزابوک ابزارهای تدریس خود را با تصاویر توضیحی متنوع، انیمیشن و امکانات جالب ارائه می دهد. محتوای تعاملی جذاب و توسعه مهارت درون برنامه ای، نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی و تصویری، انگیزه و علاقه دانش آموزان را برای دستیابی به دانش بالا می برد.
مجوزهای خرید برای معلمان و دانش آموزان
برای دانش آموزان- برای نمایش در کلاس و آماده سازی در خانه

Mozaik STUDENT

یک مجوز کاربر که به یک معلم اجازه می دهد از موزابوک و موزاوب در چند دستگاه استفاده می کند دسترسی کامل به محتوای تعاملی (صحنه های سه بعدی و آموزشی) و برنامه های آموزشی در موزابوک و موزاوب

بیشتر بدانید

تعداد