منشور حقوق مشتریان

manifesto
manifesto

شرکت تضمین می‌نماید رفتار کلیه کارکنان با مشتریان شرکت، توأم با احترام می‌باشد.

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، کلیه شکایات مشتریان در حیطه خدمات ارائه شـده توسط شرکت را دریافت و در اسرع وقت (مطابق نظام‌نامه رسیدگی به شکایات) بررسی نموده و نتیجه را به مشتری اعلام نماید.

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد کلیه اطلاعات مشتریان در سامانه پذیرش مشتری، محرمانه تلقی شده و از انتشار آنها خودداری نماید.

manifesto

شرکت تضمین می‌نماید، از اموال مشتری در واحد خدمات پس از فروش، صیانت نماید.

manifesto

شرکت متعهد به ارائه 18 ماه خدمات گارانتی برای هر مدل دستگاه تولیدی می‌باشد.

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد فرآیند رسیدگی به شکایت مشتریان را از طرق مختلف به صورت جامع و کامل برای ایشان تشریح نماید.

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد مشتری بیشتر از 3 دقیقه در صف انتظار تماس تلفنی، قرار نگیرد.

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، نهایتاً، تا مدت یک روز کاری، ایراد دستگاه مشتری به هـمراه هزینه‌های تقریبی رفع آن را، به مشتری اطلاع رسانی نماید.

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، نظرات مشتریان در خصوص ایرادات نرم افزاری و سخت افزاری محصول را دریافت، طبقه بندی و در طراحی محصولات جدید مورد استفاده قرار دهد.(این الزامات مغایرتی با الزامات طراحی، الزامات محصول، الزامات قانونی و الزامات بالادستی ندارد).

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد الزامات مشتری کـه از فـرآیـند رسیدگی به شـکایـات مشتریان اسـتخـراج می‌شود را، در طـراحی محصولات به کـار گیرد.(این الزامات مغایرتی با الزامـات طراحی، الزامـات محصول، الزامات قانـونی و الزامات بالادستی ندارد).

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، تبلت مشکل دار مشتری را پس از دریافت در واحد خدمات پس از فروش، اعلام هزینه و پرداخت مشتری، نهایتا تا 7 روز کاری تعمیر و به ایشان تحویل دهد. (این مدت زمان بدون احتساب زمان ارسال و دریافت دستگاه می‌باشد).

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، دستگاه معیوب، که در طول دوره گارانتی می‌باشد را، در صورت غیر قابل تعمیر بودن، تعویض نماید. (تشخیص ایراد بر عهده کارشناس واحد تعمیرات شرکت می‌باشد).

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، در صورتیکه در استانی دفتر خدمات پس از فروش و یا COLLECTION POINT (مراکز جمع آوری)، وجود نداشته باشد، هزینه ارسال دستگاه تعمیر شده، بر عهده شرکت باشد. (در مورد دستگاه‌هایی که گارانتی دارند).

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد در صورتیکه به علـت حـوادث غیر قابل پیش بینی مانند زلزله، جنگ و تحریم، ارائه تعهدات واحد خدمات پس از فروش به حالـت تعلیق در بیاید، به هـمان اندازه، به مـدت زمان گـارانتی محصول افزوده خواهد شد. (با فرض منسوخ نشدن تکنولوژی دستگاه مورد نظر).

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، تا 24 سـاعت پس از فروش محصول، چنانچه مشکل سخت‌افزاری برای محصول پیش آید که کاربر در آن نقشی نداشته باشد، دستگاه مشتری تعویض خواهد شد.(تشخیص مسأله برعهده کارشناس واحد تعمیرات شرکت خواهد بود).

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد در صورتیکه دستگاه گارانتی دار با یک ایراد یکسان سه بار توسط مشتری به شـرکـت عودت داده شود، بار سوم با یک دستگاه نو تعویض خواهد شد.(تشخیص ایراد بر عهده کارشناس واحد تعمیرات شرکت می‌باشد).

manifesto

شرکت متعهد به آموزش نحوه استفاده از دستگاه به مشتریان می‌باشد.

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، تعرفه خدمات در دفتر مرکزی و کلیه نمایندگی‌ها یکسان و مشابه باشد.

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، به درخـواست مشتریان و به ازای کلیه پرداخت‌های ایشان در واحد تعمیر و گـارانتی و هـمچنین کلیه نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت، رسید معتبر با مهر یا آرم شرکت به ایشان ارائه نماید.

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد صحـت عمـلکرد قـطعات تعویـض شـده را به مـدت 6 ماه ضـمانت نـماید. (تشخیص ایـراد بر عهده کـارشـناس واحد تعمیرات شرکت می‌باشد).

manifesto

شرکت متعهد می‌گردد، شـکایت مشتری از سـرویـس‌های دیگر مـثل سـامانه همـتا و الـباقی نرم‌افـزارهای پریلود که مرتبط با شرکت‌های دیگر می‌باشد و شرکت نارتب قرارداد و مسئولیتی در قبـال آنها ندارد را نیز، پیـگیری و در اسـرع وقـت به واحـدهای ذیربط ارسال نماید.

manifestomanifestomanifestomanifestomanifesto